Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement 2019 H.S.V. “De Hering”

1. De wedstrijden worden gehouden t.b.v. de leden van H.S.V. de Hering. Eenieder wordt geacht dit reglement te
    kennen en na te leven.

2. Er wordt gevist met een vaste hengel, voorzien van dobber, lood en een enkelvoudige haak. De maximale
    hengellengte is 10 meter, met snoer 15 meter.

3. De deelnemers mogen niet geholpen worden; gehandicapten indien noodzakelijk (e.e.a. in overleg met de
    wedstrijdcommissie).

4. Elke deelnemer mag maar eenmaal per wedstrijd aan de loting deelnemen en uitsluitend op de aan hem
    toegewezen plaats vissen. Men mag maximaal één meter naast het uitgezette nummer plaatsnemen. Men mag
    met een gehaakte vis zijn plaats niet verlaten. Men mag een mede visser niet hinderen, ook niet met een
    gehaakte vis.

5. Alleen optuigen en peilen is voor de wedstrijd toegestaan. Een beaasde hengel mag niet in het water liggen
    voor de wedstrijd begint. Na het eerste signaal mag er gevoerd en gevist worden. Matig bijvoeren tijdens de
    wedstrijd is toegestaan. Het voeren dient te geschieden vanaf de visplaats. Het tweede signaal is einde
    wedstrijd. Hengels onmiddellijk uit het water halen. De tijdens het tweede signaal aangeslagen vis telt mee.

6. Het gebruik van twee leefnetten is verplicht. Kleine vis tot ca. 500 gram en grote vis vanaf 500 gram apart.
    De grote vis moet in een Micromesh leefnet, Dit betekent dat de leefnetten zeker één Micromesh en één
    fijnmazig leefnet moet zijn, met een diameter van minimaal 40 cm en een lengte van minimaal 2,5 meter moeten
    hebben. De leefnetten moeten in het water blijven tot de vis gewogen of geteld wordt door de daartoe bevoegde
    personen. Onthaak de vis als een echte sportvisser, dus onbeschadigd. De vis dient namelijk onbeschadigd
    teruggezet te worden. Alle gevangen vis telt mee voor de puntenwaardering. Een gevangen steur telt voor 2 kg.
    Deze mag niet in het leefnet bewaard worden. Na vangst deze tonen aan de wedstrijdcommissie en terstond
    terugzetten.

7. Alle voer en aas samen maximaal 2000 gram gebruiksklaar. Dit is inclusief voer, maden, casters, wormen,
    pellets, leem, granen, deeg, en alle andere voer- en aassoorten. Alles dient een half uur voor aanvang van de
    wedstrijd gebruiksklaar gereed te liggen tbv controle door de wedstrijdcommissie. Na dit tijdstip is het niet meer
    toegestaan om het voer verder te prepareren, en dus ook niet meer vacuüm te trekken.
    Bij overtreding bij een losse wedstrijd volgt uitsluiting van deelname en bij een competitiewedstrijd worden 20
    strafpunten in het totaalklassement bijgeschreven. Verboden: levend en dood visje; alle soorten gekleurde
    maden.
    Let op: m.i.v. 2019 is het gebruik van verse de vase in alle vormen verboden. Overtollig voer en aas mag zich
    niet op de stek van de deelnemer bevinden. Eenieder dient ervoor te zorgen dat overtollig voer en aas voor de
    controle van de visstek verwijderd is. Het is verboden om overtollig voer en aas in het water te gooien.

8. Voor alle wedstrijden dient men zich uiterlijk woensdag 18.00u voorafgaande aan de wedstrijd of de eerste
    wedstrijd van de competitie in te schrijven op de inschrijflijst op het prikbord naast de deur van onze
    verenigingsruimte in het bezoekerscentrum bij de vijver.
. Hierna is geen inschrijving meer mogelijk. Indien men zich opgegeven heeft
    en men is verhinderd, dan is men verplicht zich uiterlijk de avond voor de wedstrijd voor 20.00u telefonisch af te
    melden bij de wedstrijdcommissie. Indien men zich niet tijdig afmeldt worden bij een competitie 20 strafpunten
    in het totaalklassement bijgeschreven.

9 Elke deelnemer kan zijn voer wegen aan de weegschaal die voor iedere wedstrijd buiten staat opgesteld. Iedere
    wedstrijd worden enkele deelnemers d.m.v. loting gecontroleerd op teveel voer. Bij deze voercontrole
    toestemming verlenen tot het kijken in de viskist en het foedraal. Bij overtreding bij een competitie krijgt de
    deelnemer 20 strafpunten in het totaalklassement bijgeschreven. Deze worden bij het totaalklassement
    bijgeteld. Bij een eventuele klassering bij een losse wedstrijd of bij een competitiewedstrijd die normaal recht
    geeft op een (dag)prijs heeft men geen recht op deze (dag)prijs. (Dit geldt niet voor het eindklassement).

10. Bij competities wordt gevist volgens een puntenklassement. De puntenverdeling hangt af van het aantal
      deelnemers. Punten worden gegeven per wedstrijd. Per wedstrijd worden punten gegeven m.b.t. gewicht.
      De visser met het hoogste gewicht krijgt 1 punt, de tweede 2 punten, de derde 3 punten, oplopend naar de
      laatst geklasseerde deelnemer, die evenveel punten ontvangt als het aantal aanwezige vissers. De visser met
      het laagste dagtotaal is dagwinnaar. De dagtotalen opgeteld (min het hoogste dagtotaal) leveren het eindtotaal.
      Winnaar is de visser met het laagste eindtotaal. Indien er twee of meer vissers gelijk eindigen ontvangen deze
      evenveel punten voor het klassement. Voor de overige deelnemers loopt de puntentelling gewoon door volgens
      de telling van het aantal deelnemers en klassering. Indien men niets vangt krijgt men evenveel punten als het
      aantal aanwezige deelnemers. Indien men niet aanwezig is krijgt men evenveel punten als het aantal
      deelnemers aan de competitie plus één. Bij koppelwedstrijden wordt de vis van beide vissers samengeteld.
      Bij gelijk eindigen in een wedstrijd of competitie gaat het totale gewicht voor. Is ook dit gelijk, dan geldt het totale
      gewicht. Is ook dit gelijk, dan wordt er geloot.

11. Indien men een prijs heeft gewonnen dient men deze persoonlijk af te halen op de prijsuitreiking. Indien men
      verhinderd is om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn dient men zich bij de plaatsloting voorafgaande aan de
      wedstrijd af te melden bij de wedstrijdcommissie. Indien men zijn prijs niet afhaalt en men heeft zich niet
      afgemeld heeft men geen recht op de prijs.

12. De wedstrijdcommissie heeft het recht de wedstrijd af te breken bij onweer e.d. Indien minimaal 50% van de
       wedstrijd heeft plaatsgevonden, is de wedstrijd geldig. In alle overige gevallen moet de wedstrijd uitgesteld of
       over gevist worden.
13. Navissen is alleen toegestaan na telling of weging bij alle deelnemers.

14. Voor het op de grond onthaken van vissen is het verplicht om gebruik te maken van een onthaakmat.

15. Na de wedstrijd wordt de gevangen vis gewogen . De deelnemer dient bij zijn eigen weging aanwezig te zijn,
       zijn eigen net op te tillen en de gevangen vis in het weegnet te doen.

16. Bij eventueel uitgezette nummers blijft iedere wedstrijdvisser verantwoordelijk voor het nummer, dat hem door
       loting is toegewezen. Van iedereen wordt verwacht dat hij zijn visplek in een straal van 5 meter schoon houdt.
17. Bij overtreding van dit reglement, onsportief gedrag, grove belediging van derden of achterlating van afval kan
       schorsing voor de wedstrijd volgen. Bij eventuele schorsing volgt geen teruggave van het inschrijfgeld.
18. Klachten dienen terstond gemeld te worden tot 1 uur na de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie
.
19. Tegen de uitspraak van de wedstrijdcommissie is geen beroep mogelijk. Voor schade, in welke vorm dan ook,
       kan zowel de wedstrijdcommissie als H.S.V. de Hering niet aansprakelijk worden gesteld.
20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

De wedstrijdcommissie van H.S.V. “De Hering.

Print versie: