Vijverreglement

VIJVERREGLEMENT H.S.V. DE HERING

 1. Dit reglement is van toepassing voor het betreden van de oevers en het vissen in de visvijver van Hengelsportvereniging “De Hering”, gelegen “Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld” kadastraal sectie B6319.
 2. Aan deze vijver mag slechts gevist worden indien men in het bezit is van één van de volgende geldige visdocumenten:
  •  Vispas of Jeugdvispas van H.S.V. “De Hering” in combinatie met de lijst van viswater H.S.V. “De Hering”.
  • Jeugdvispas van een hengelsportvereniging aangesloten bij Sportvisserij Limburg i.c.m. de lijst van viswater H.S.V. “De Hering”.
  • Dagvergunning van H.S.V. “De Hering”. Deze dagvergunning dient volledig te zijn ingevuld.
 3. De contributie bedraagt voor seniorleden € 46,= per jaar. Jeugdleden betalen € 15,= per jaar. Hiervoor ontvangt men de (Jeugd)Vispas van H.S.V. “De Hering”, de landelijke lijst van viswateren en de verenigingslijst van viswater van H.S.V. “De Hering”. Is men op 1 januari 14 jaar of ouder dan is men seniorlid. Men is jeugdlid indien men op 1 januari 13 jaar of jonger is. Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 voor seniorleden en € 2,50 voor jeugdleden. Contributie moet voor 1 januari voldaan zijn. Vanaf 1 januari betaalt men opnieuw inschrijfgeld. Dagvergunningen zijn verkrijgbaar à € 5,= voor vissers vanaf 15 jaar en à € 2,50 voor vissers t/m 14 jaar.
 4. De vissers zijn verplicht tijdens het vissen hun dagvergunning of Vispas met bijbehorende verenigingslijst van viswater bij zich te hebben en deze op verlangen te tonen aan de vijvertoezicht en het bestuur. Ook moet de visser ten alle tijden deze bewijzen aan de politieambtenaren en Boa’s op verlangen tonen. Jeugdvissers dienen ten alle tijden in het bezit te zijn van een geldige dagvergunning of Jeugdvispas, ook wanneer zij onder begeleiding vissen.
 5. Vergunningen zijn strikt persoonlijk; uitlenen is verboden.Het niet in acht nemen van de voorwaarden (van de vereniging) en de wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet. Bij overtreding kan tot schorsing worden overgegaan.
 6. Er mag gevist worden met twee hengels; elk met één lijn. Het wordt dringend geadviseerd om gebruik te maken van haken zonder weerhaak. Het gebruik van meertandige haken of meer haken aan een lijn is verboden, uitgezonderd kunstaas of dode aasvis.
  • Jeugdvispashouders en jeugd-dagkaartvissers mogen maar met één hengel vissen.
  • Het vissen met drijvend aas is verboden, uitgezonderd vliegenhengel. Het gebruik van (voer-)bootjes op het water is verboden.
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van gevlochten lijnen als hoofdlijn.
 7. Vanaf 1 januari tot en met 31 december is het verboden om vis mee te nemen. Hierop wordt zeer streng gecontroleerd. Er mag derhalve ook geen leefnet gebruikt worden, uitgezonderd tijdens wedstrijden.
 8. Het is verboden om per visdag aan gebruiksklaar voer en aas samen meer dan 2000 gram bij zich te hebben. Het vissen en voeren met gekleurde (alle soorten anders dan witte) maden is verboden. Overtollig voer en aas mag na het vissen niet in het water gegooid worden.
 9. Voor het op de grond onthaken van vissen is het verplicht om gebruik te maken van een onthaakmat. Gevangen vissen dienen direct onthaakt te worden en onmiddellijk weer onbeschadigd teruggezet te worden in de vijver.
 10. Het gebruik / opbouwen van een tent is verboden op het vijvercomplex. Het maken van open vuur / gebruik van een barbecue is verboden op het vijvercomplex.
 11. Nachtvissen is het gehele jaar verboden. Verboden te vissen vanaf een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopkomst.
 12. Aan de vijver bevinden zich een tweetal invalidensteigers. Vanaf deze steigers mag ook door valide vissers gevist worden; echter indien een invalide hiervan gebruik wil maken, en er is geen plaats meer op één van beide steigers, dan dient een valide visser zijn plaats vrij te maken voor de invalide visser.
 13. In verband met de eigen veiligheid is het ten strengste verboden te vissen in de gebieden onder en naast de hoogspanning. Deze zone is aangegeven d.m.v. borden. Ook stopt ter plaatse de oeverbeschoeiing. Daar waar geen beschoeiing zit, mag dus niet gevist worden. Ook is het om gevaarlijke situaties te voorkomen verboden om met een werphengel in de hoogspanningsleidingen te werpen. Indien dit toch gebeurt zullen de eventuele schoonmaakkosten door de netbeheerder worden verhaald op de dader.
 14. Op het terrein mag geen papier, etensresten, overtollig voer en ander afval worden achtergelaten. Eenieder is verplicht om in een straal van 5 meter zijn visplek schoon te houden.
 15. Elke hengelaar moet zich netjes en sportief gedragen. Een hengelaar / bezoeker mag een andere hengelaar niet hinderen. Orders van bestuur of toezichthouder dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 16. Het gehele vijvercomplex is verboden voor honden, met uitzondering van de daarvoor toegelaten paden en mits aangelijnd. Honden mogen niet in het water gelaten worden. Uitwerpselen dienen door de hondenbezitter terstond te worden opgeruimd.

 17. Bezoekers mogen alleen gebruik maken van de brug en de wandelpaden; gelieve de visoevers niet te betreden.
 18. Het is verboden rijwielen mee het terrein op te nemen. Uitgezonderd houders van een schriftelijke ontheffing. Rijwielen a.u.b. plaatsen in de fietsenstalling.
 19. Betreden van het visvijvercomplex geschiedt op eigen risico.
 20. Over onenigheden betreffende toepassing van enig artikel van dit reglement en in die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Januari 2021, Het bestuur van H.S.V. “De Hering”